Sunday, 9 August 2009

Karasjok Norway Norge

Photobucket

An engraving after Nature: Likely the person sitting to the right is Nils Orbes and the man standing on the left Lars or Nils Joks from Karasjok. A picture of what seems to be the same Mountain Sami Nomad group from Karasjok in Norway can be found in the following source: "En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen" av Jens Andreas Friis, 1871. Et kobberstikk bilde etter naturen: Sannsynligvis er personen som sitter lengst til høyre Nils Orbes og mannen som står til venstre enten Lars eller Nils Joks fra Karasjok. Et bilde av hva som ser ut til å være den samme fjellsamiske nomade gruppen fra Karasjok kan sees i kilden nevnt over. En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen by J.A. Friis, 1871. Se ”Fjeldlappar fra Karasjok”.

Nomade Sami 1700s

Photobucket
Making baskets, handcrafted drinking horn and knife, preparing a reindeer skin, taking care of the children and the reindeer herd. The tent is called Lavvo. Daglig liv blant nomadesamene på 1700-tallet: Kurvfletting, handlaget kniv og drikkehorn, preparere reinsdyrskinn, ta seg av barna og reinsdyrflokken. Teltet kalles Lavvo.

Bernard Picart 1600 - 1700s

Photobucket

A copper stitch made by Bernard Picart, published in french version of "The ceremonies and religious customs of the various nations”. Some of the illustrations of the Sami people made by Picart were first published in the 1670s and this particular one in 1725. Et kopperstikk laget av Bernard Picart som ble publisert i den franske versjonen av et verk om seremonier og religiøse tradisjoner i ulike nasjoner. Noen av de illustrasjonene som Picart laget av samenes religion ble først publisert i 1670-årene og dette spesielle bildet i 1725.

Lapons 1500-1600s

Photobucket

The text written over this very old and rare image: Lapps or Lapons are transporting boats to other places. A stitch from 1500-1600s published in France. Teksten over dette svært gamle og meget sjeldne bildet er: Samene transporterer båter til andre steder. Et tresnitt bilde fra 1500-1600-tallet som er publisert i Frankrike.

Followers