Friday, 15 July 2011

Samisk runebomme - Sami Magic Drum - Gievrie

Photobucket

Sami magic drum exhibited at The British Museum. Flickr Photo by p_a_h, 2008.

Friday, 18 February 2011

Den gamle samiske kosmologien illustrert av Scheffer 1673 - The ancient Sami Cosmology illustrated by Scheffer 1673

Photobucket
"Lapponica" - "The history of Lapland" - Johannes Scheffer, first published /først publisert i 1673. This is from the English version of the book, 1674. Dette er fra den engelske utgaven, 1674.

My understanding of this illustration from the text I have read so far:
This picture is an Illustration in "The History of Lapland" by John or Johannes Scheffer, a book that was first published in Latin with the title "Lapponia" (1673). An illustration of the pagan religion divided in different cosmological levels as some Sami drums: 1) The 3 Upper-world Gods. 2) The 3 Gods of this world, i.e. the worldly Heaven and Earth. 3) Gods of the Underworld.

The most important Upper level Gods: The horned figure at the top is likely a symbol of The Almighty Sun God Radien as is the reindeer rug which is reaching all levels, including to all areas governed by the other Gods. The Sami drum is possible a depiction of The Great Mother Goddess Materakka i.e. the mother of creation. The mother goddess is depicted with a frame drum in other ancient Religons e.g. the archaic Roman culture. The mother of creation, by the christian priests often confused as Sarakka (von Westen, 1723, see S. Stensudd). The carved phallus at the upper left might be a symbol of the the Son Materakka and Radien. As I have understood this old mythology so far, it is normally the male fertility God that is symbolized with a wooden or stone phallus, however here it is the Son of the heavenly Gods. The Son is by the Sami called Jubmel or Ibmel , and likely had other names as well.

The most important Gods of the Earthly Gods: Thora Galles (Tiermes when he thunders) is the God of the sky and of thunder and holds the sledge. Storjunkare God with a shuffle or spade is the earthly male God of fertility. Sarakka or Wirku Akka / Wirku Akka is the wordly goddess of fertility and is not depicted here.

The most important God of the Underworld: Biekagalles is the God of the storm and the underworld, here sitting and sewing on a boat.

Min forståelse av denne illustrasjonen fra de tekster jeg hittil har lest:
Dette bildet er en illustrasjon fra en bok om Lapplands historie av John eller Johannes Scheffer, boken ble først publisert på Latin med tittelen "Lapponia" (1673). Illustrasjonen av den hedenske religion viser ulike kosmologiske nivåer som finnes på noen Samiske runebommer: 1) De 3 gudene i over-verdenen. 2) Tre guder av denne verden, dvs. den verdslige himmelske og jordiske verden. 3) Gudene i underverden.

De viktigste gudene i oververdenen: Figuren med horn øverst i midten er sannsynligvis et symbol for den allmektige Solguden Radien som strekker seg over alle nivå (her symbolisert av reinsdyrskinnet), inkludert til alle områdene styrt av de andre gudene. Runebommen er muligens en avbilding av den store morsgudinnen Mater Akka som betyr "skapelsens mor". Morsgudinnen er avbildet med en rammetromme i andre gamle religoner, for eksempel i den arkaisk romerske kulturen. Skapelsens mor av enkelte kristne prester forvirret med Sarakka (von Westen, 1723, se S. Stensudd). Den utskårne fallos øverst til venstre kan være et symbol på Sønnen til Materakka og Radien. Fra hva jeg så langt har forstått av denne mytologien så er det normalt sett den mannlige fertilitetsguden som er symbolisert med en fallos symbol i tre eller i hugget i stein, men her er det altså sønnen til de øverste gudene i over-verdenen. Sønnen ble av samene kalt Jubmel eller Ibmel , og hadde sannsynligvis også andre navn.

De viktigste verdslige guder er: Tordenguden Thora Galles (kalt Tiermes når han tordner) holder en slede og er gud av den fysiske himmel og av torden. Storjunkare som er avbildet med lyster eller en spade er jordens fertilitetsgud. Sarakka eller Wirku Akka / Wirku Acca er den jordlige fruktbarhetsgudinnen og er ikke avbildet.

Den viktigste guden av underverdenen: Biekagalles er stormens og underverdenens gud, her avbildet sittende mens han syr på en båt.


I will add a few photos of archeological finds from Sweden related to the ancient religion in the Nordic. Jeg vil her legge ved noen foto av arkeologiske funn fra Sverige som er relatert til den eldgamle religionen i Norden.

Photobucket
Christer Åhlin SHMM
Religious gold pendant with a sun symbol from Viking period in Sweden. Found in Hemse in Gotland.

Photobucket
Christer Åhlin SHM
Religious silver pendant found in Aska, Hagebyhögda, Östergotland, Sweden. Religiøs sølv anheng funnet i Aska, Hagebyhögda, Östergotland, Sverige. Historiska Museet i Stockholm.

Photobucket
Sören Hallgren SHM
Oden statue in Bronze found in Lindby, Svenstorp, Scania, Sweden. Denne statuen kalles en "Odinstatue" og er i bronse funnet i Lindby, Svenstorp, Skåne, Sverige. Historiska museet i Stockholm. Navnet Odin trenger ikke å være korrekt, det er bare en gjetning.The Ancient Sami Cosmology. Den gamle Samiske kosmologi (verdensbildet)

I. Heaven (The upper world). Himmelen (Oververdenen).
II. This World. Denne verden.
III. The Under-world (e.g. the world of the dead or ancestors). Underverdenen (f.eks. dødsriket eller verden av de døde forfedre og formødre).Photobucket
Gunnel Jansson SHM
Gold leaf figure offerings to the ancient gods. These are found in Bolmsö, Håringe, Sweden. Gull folie figurer ble ofret til de eldgamle gudene. Disse er funnet i Bolmsö, Håringe, Sverige. Historiska Museet, Stockholm.


THE UPPER LEVEL - HEAVEN
The Sami had several Gods at the upper or heavenly level. The Sami were sun - and fire-worshippers. The three most important gods at the heavenly level: 1] The almighty father - the Sun or Radien. 2] The creator mother goddess Materakka - Mater Akka. In Sami language the mother goddess is called Maadteraahkas /Máhtáráhkká . This name "Materakka" means "Great Mother". 3] The son of the Sun and Materakka. The Son was likely the one sitting on a throne, as can be seen in one of these illustrations from the 1600's. This God might have been the same as Oden, Odin, Othin, Woden, or Wodan, however this is a guess. The name might have been Zeus or Zevs or the ancient Sami names Jubmel, Ibmel or Jumala.

The ancient mythology was redefined and reconstructed by the later arriving Christian people.

OVERVERDENEN - HIMMELEN
Samene hadde flere guder på øverste eller himmelsk nivå. Samene var tilbake i historien sol- og ild / lys tilbedere. De tre viktigste guder på himmelsk nivå: 1] Den allmektige farsguden, Solen. Han ble kalt Radien. 2] Den skapende morsgudinnen Materakka / Mater Akka. På samisk kalles morsgudinnen Maadteraahkas /Máhtáráhkká. Dette navnet "Materakka" betyr "den store mor". 3] Deres sønn. Sønnen av Solen og Materakka satt sannsynligvis på en trone som man kan se på en av illustrasjonene fra 1600-tallet. Denne guddommen kan være den samme som Oden, Odin, Othin, Woden eller Wodan, men dette er kun en gjetning. Denne guden kunne like gjerne ha vært Zeus eller Zevs, eller han kan ha blitt kalt Jubmel, Ibmel eller Jumala av samene før i tiden.

Den gamle mytologien ble omdefinert og om-konstruert av de kristne som senere bosatte seg i Norden.


Photobucket
Statens historiska museer SHM
Religious silver pendant - Tors hammer, found in Scania, Sweden. Religiøs sølv anheng - Torshammer eller Torshammare, funnet i Skåne i Sverige. Historiska Museet, Stockholm.


Photobucket
Sören Hallgren SHM
Bronze pendant from Iron Age found in Ekhammar, Kungsängen, Uppland, Sweden. Bronse anheng fra jernalderen funnet i Ekhammar, Kungsängen, Uppland, Sverige. Historiska Museet, Stockholm.

Photobucket
Statens historiska museer SHM
Religious bronze statue of a male fertility God found in Lunda, Rällinge, Södermanland, Sweden. Religiøs bronse statue av en mannlig fruktbarhetsgud funnet i Lunda, Rällinge, Södermanland,Sverige. Historiska Museet, Stockholm.


Photobucket
Statens historiska museer SHM
Religious silver pendant likely symbolizing a female valkyrie or fertility goddess, found in Öland, Köping, Sweden. Et sølv anheng med religiøst motiv som sannsynligvis symboliserer en kvinnelig valkyrie eller fertilitetsgudinne, funnet i Köping, Öland, Sverige. Historiska Museet, Stockholm.


THE LEVEL OF THIS WORLD
The three most important Gods of this world. The highest God on this level was the he whom is best known as, 1] The "Thunder God" named e.g Thora galles, Thor, Horagalles, or Thora Galli. He was called "Tiermes" when he roamed /thundered. Then there is 2] Storjunkare or Freyr, which was the male fertility god, often depicted with a phallus in stone or wood. 3] The female fertility goddess was called Sarakka or Freya, she was depicted as a figure with a face upon the tumuli.

ET NIVÅ FOR DENNE VERDEN
De tre viktigste guder som tilhørte denne verden. Den høyest av disse gudene var han som er mest kjent som 1] "Tordenguden" og som for eksempel er kalt Thora galles, Thor, Horagalles eller Thora Galli. Han ble kalt "Tiermes" når han buldret og tordnet. 2] Storjunkare eller Freyr var den mannlige fruktbarhetsguden og ble ofte avbildet som en fallos laget av stein eller av tre. 3] Den kvinnelige fruktbarhetsgudinnen ble kalt Sarakka eller Freya, hun var avbildet som en figur med et ansikt og ble plassert på toppen av en gravhaug eller tumuli.

Photobucket
Christer Åhlin SHM
19048 Silver coin pendant with a ship found in Adelsö, Uppland, Sweden. Sølv mynt anheng med et skip, funnet i Adelsö, Uppland, Sverige. Statens Historiska Museum

THE UNDER-WORLD OR THE WORLD OF THE DEAD
The most important God of the underworld was Bieka Galles or Njord. I am uncertain of the correct name, as the other ancient Gods he have very many names. He was the god of the dead ancestors. He might also have been called Njál.

UNDERVERDENEN ELLER DØDSRIKET
Den viktigste guden i underverdenen ble kalt Bieka Galles, eller Njord. Jeg er usikker på det korrekte navnet hans, akkurat som de andre guddommene så hadde han svært mange navn. Det kan også hende at hans navn kan ha vært Njál.

There are only fragments left of the of the Sami mythology descriptions, which have been intentionally disturbed. The ancient mythology was disturbed and rewritten by the Christian priests. Some text sources can be found in Saamiblog in addition to literature references you can find links to online sources. The Sami priests were persecuted and killed e.g. in witch processes in since the Lutheran reformation in the early 1500’s. Even the ancient Nordic Saga literature has been disturbed and rewritten until 1500-1600’s according to research. The drums were burnt or destroyed as were the depictions of the Gods. Because this culture has been so severely oppressed for so long it is impossible to know what the real religious expressions must have been like. It is reasonable to believe that the ancient Iron Age and Viking Age cultural finds can give us a certain idea about the ancient Sami religion.

Det er kun fragmenter igjen av beskrivelsene til den gamle samiske mytologien, som intensjonelt er omskrevet og tilført mer eller mindre feilaktige beskrivelser. Den gamle mytologien ble fordreid og omskrevet av de kristne prestene. Noen tekster kan du finne i Saamiblog, i tillegg til litteratur referanser så kan du der finne lenker til ulike kilder på Internett. Samenes prester ble forfulgt og drept for eksempel i forbindelse med hekseprosessene som startet etter den Lutherske reformasjonen som var tidlig på 1500-tallet. Selv de eldgamle nordiske sagaene er blitt forstyrret og omskrevet, helt til på 1500-1600 tallet i følge forskning. Runebommene ble brent og ødelagt i likhet med de gamle gudebildene. Fordi denne kulturen har vært så alvorlig undertrykt så lenge er det umulig å vite hvordan de virkelige religiøse uttrykkene har vært. Det er fornuftig å anta at funn fra den gamle jernalder og vikingalder kulturen kan gi oss en viss ide om den eldgamle samiske religionen.Followers